Ai đặt tên cho dòng sông Image

Ai đặt tên cho dòng sông

khó vãi